Zadzwoń
501 198 599

regulamin

 1. Firma PASLAND nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i uszkodzenie systemu operacyjnego podczas wykonywania czynności serwisowych oraz uszkodzenia sprzętu podczas transportu do serwisu, jak i z serwisu, w związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowych albo po uzgodnieniu z serwisem, zabrania dysku twardego jeżeli naprawa nie wymaga pozostawienia w komputerze (laptopie). Klient oświadcza, że oddając sprzęt komputerowy do naprawy zabezpieczył wszystkie swoje dane i nie będzie rościł sobie praw tytułem odszkodowania za ich utratę.

 2. Dostarczony sprzęt jest diagnozowany tylko pod kątem usterki opisanej przez Klienta lub wyszczególnionej w zleceniu naprawy.

 3. Jeżeli serwis zaobserwuje inne usterki w sprzęcie komputerowym nie wyszczególnione przez Zleceniodawcę, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub mailowo, celem dalszych czynności serwisowych.

 4. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o rezygnacji z naprawy, Klient ponosi stały, zryczałtowany koszt diagnozy w zależności od rodzaju sprzętu komputerowego oraz rodzaju uszkodzenia, jak następuje: laptop ? 60zł; komputer stacjonarny, monitor, karty graficzne, sprzęt sieciowy? 40zł; pozostały sprzęt oraz oprogramowanie ? kwota ustalana indywidualnie.

 5. Diagnoza EXPRESOWA w czasie 8 roboczogodzin jest 50% droższa od standardowej opłaty. Czas liczony jest od momentu dostarczenia sprzętu komputerowego do serwisu.

 6. Na wszystkie naprawy sprzętowe firma PASLAND udziela 30 lub 90 dniowej gwarancji od momentu poinformowania Klienta o zakończeniu zlecenia. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego spowodowanego zainfekowaniem przez wirusy lub inne złośliwe programy. Gwarancją objęte są wyłącznie wymienione elementy oraz czynności wykonane przez serwis.

 7. Firma PASLAND zastrzega sobie możliwość odstąpienia od naprawy w przypadku braku części zamiennych, bądź braku możliwości naprawy komputera.

 8. Serwis nie zwraca Klientowi uszkodzonych części.

 9. W przypadku naprawy gwarancyjnej, czas gwarancji jest wydłużany o okres pobytu komputera w serwisie.

 10. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych. W przypadku braku części zamiennych czas ten może ulec wydłużeniu.

 11. Podawany czas i cena naprawy są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

 12. Firma PASLAND zastrzega sobie możliwość oddania Klientowi nienaprawionego sprzętu o innych objawach niż został on dostarczony do serwisu. Jest to związane z naprawami wielonóżkowych chipsetów, kart sieciowych, kontrolerów, kart graficznych oraz pamięci (SMD, BGA). Klient przyjmuje do wiadomości, że przy tego typu pracach może dojść do rozwarstwienia płyty, które to skutkuje brakiem możliwości naprawy sprzętu i nieodwracalnym uszkodzeniem naprawianej płyty. W przypadku tych napraw, tylko zdemontowanie takich elementów i położenie nowych, jak i regeneracji tych układów daje informację o tym czy można naprawić sprzęt komputerowy. Bez tego serwis nie ma możliwości prawidłowego zdiagnozowania usterki oraz możliwości naprawy sprzętu Klientowi.

 13. Za sprzęt nie odebrany z serwisu powyżej jednego miesiąca od momentu poinformowania Klienta o możliwości odbioru, będzie naliczana opłata magazynowa w wysokości 30zł za każdy rozpoczęty tydzień, od momentu przekroczenia miesięcznego okresu składowania. Po upływie 3 miesięcy od momentu poinformowania Klienta o możliwości odbioru sprzętu z serwisu, firma PASLAND będzie miała prawo oddania sprzętu do utylizacji, bądź w ramach zapłaty za usługę rozmontuje na części na potrzeby serwisu. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia Klienta od opłaty magazynowania.

 14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z Dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr 02.101.926.

 15. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem serwisu firmy PASLAND przed oddaniem sprzętu do naprawy. Klient oddają sprzęt do serwisu, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem Serwisu i go akceptuje, dobrowolnie oddając sprzęt do serwisu.

 16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego

Szybki kontakt